תקנון ותנאי שימוש ורכישה באתר

לקריאת תשובות לשאלות נפוצות לחץ כאן.

 1. כללי

  1. אתר “tripinfo.co.il” מופעל על ידי חברת טריפאינפו בע”מ (להלן: “החברה”). האתר משמש כאתר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: “האתר“).
  2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש וכל רכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון שלהלן ועפ”י תנאיו.
   אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, רכישה ו/או הרשמה לאתר כמוה כהסכמה לתנאי התקנון להלן אשר מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה:
  4. אתר החברה הינו אתר אינטרנט המשמש אתר סחר אלקטרוני, מנוהל ומופעל על ידי החברה אשר משרדיה נמצאים ברחוב יער יתיר 42, מודיעין-מכבים רעות. בכל שאלה או בעיה הנוגעת לחברה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני ל contact@tripinfo.co.il ובטלפון 050-974-9999.
  5. המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה יעוץ לנסיעות תיירותיות/או תחליף ליעוץ לנסיעות תיירותיות ו/או שירותים לנסיעות תיירותיות ו/או יעוץ מכל סוג שהוא, ואינו מהווה טיפול תיירותי ו/או תחליף ליעוץ ו/או טיפול תיירותי מקצועי.
  6. המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי כל שהאתר הנו פלטפורמה לעזרה עצמית המאפשר בחינה של הנחיות ותקנות קורונה לנסיעה לחו”ל. המשתמש מצהיר כי ברור לו שחלה עליו החובה להתייעץ בקשר לתוכן האתר, התאמתו לצרכיו או לכל צורך שהוא, וכי האתר לא יהא אחראי בשום אופן לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר זה ללא קבלת יעוץ מגורם מוסמך.
  7. המשתמש מצהיר ומסכים כי ידוע לו שבכל מאגר מידע יתכנו טעויות, ולמרות שהחברה עושה ככל יכולתה על מנת להימנע מקיום טעויות, באחריות המשתמש לוודא אי קיום שגיאות ו/או טעויות ו/או שיבושים במידע. מובהר ומוצהר כי החברה אינה אחראית בכל צורה, ישירה או עקיפה, לטעויות ו/או פגמים ו/או ליקויים ו/או שגיאות מכל סוג שהוא במידע המופיע באתר, והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד.
  8. המשתמש מצהיר כי כל שימוש שיעשה על ידו בתוכן האתר הינו באחריותו הבלעדית, וכי יהא מנוע מלבוא בטענות אל האתר בכל עניין שהוא תוצאת השימוש בתוכן האתר.
  9. החברה אינה ולא תהיה אחראית בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, כולל באמצעות צדדי ג’, הנובע משימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכני האתר, או לנזק הנגרם מחוסר יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא.
  10. החברה שומרת על זכותה לשנות את תכני האתר בכל מועד, ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר עם זאת.
  11. בכל מקרה, אחריות החברה בגין שימוש באתר ו/או במידע בו, תהא מוגבלת לסכום אשר שילם המשתמש בפועל לרכישה באתר, ואין ולא תהיה לחברה כל אחריות לנזקים תוצאתיים ו/או אחרים. יובהר ומוסכם כי גם הודעה לחברה כי קיימת אפשרות לקיום נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות החברה מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור הרכישה באתר.
 2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

  1. רשאים לרכוש באתר תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר ניתן לסליקה במועד הרלונטי של המכירה וכתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט
  2. החברה רשאית למנוע ממך את הזכות לרכוש באתר באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש, החברה שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתך.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממך לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  4. אם מסרת פרטים שגויים או לא שלמים;
  5. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
  6. אם עשית שימוש בשירותי ו/או מוצרי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה בעבר או בעתיד;
  7. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה , ו/או מי מטעמן.
  8. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת בהחברה.
  9. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  10. אם עשית שימוש במוצר של החברה בניגוד לאמור בתקנון זה.
 3. אופן ביצוע רכישות

  1. בעת רישום לאתר תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לצורך הרישום, לרבות שם, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי לרבות תוקפו ופרטים בדבר הרכישה.
  2. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.
  3. לחברה שמורה הזכות לבטל רכישתך, בשל הגשת פרטים לא נכונים ו/או כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  4. אישור רכישה ישלח לרוכש באמצעות דואר אלקטרוני לאחר אישור הרכישה.
 4. תשלום

  1. השימוש במוצר כפוף לתשלום בעבור המוצר.
  2. המחיר באתר כולל מע”מ על-פי דין.
  3. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל רכישתך.
 5. תנאי שימוש במוצר

  1. השימוש במוצר הינו כמות שהוא לצרכים של הרוכש. שימוש במוצר יהוה ויחשב שימוש לא מורשה באתר, אשר יתן בידי החברה את הרשות להיפרע מהמשתמש על נזקיה ו/או אובדן הכנסותיה ו/או רווחיה תוצאת שימוש לא מורשה זה.
  2. משתמש אישי – משתמש אישי מיועד לנוסע אחד ולקבוצתו/משפחתו (להלן: “הקבוצה“) בנסיעה אחת ובכפוף להגבלותיו של סוג משתמש זה (להלן: “ההגבלות“).
  3. משתמש אישי עם צ’אט – משתמש אישי עם צ’אט מיועד לנוסע אחד ולקבוצתו/משפחתו (להלן: “הקבוצה“) בנסיעה אחת ובכפוף להגבלותיו של סוג משתמש זה (להלן: “ההגבלות“).
  4. מנוי עסקי – מנוי עסקי הינו מנוי שמיועד לסוכנות נסיעות/מתאמי נסיעות/סוכני נסיעות וללקוחותיהם (להלן: “הסוכן ולקוחו“) במספר לא מוגבל של נסיעות ובתנאי שהיקף כמות הצפיות בעמודי התוכן והיקף כמות הפניות בצ’אט התמיכה יהיו בכפוף להיקף הגבלות של המנוי.
  5. לא ניתן לעשות שימוש עסקי בסוגי המשתמשים “משתמש אישי” ו-“משתמש אישי עם צ’אט”, המפורטים בסעיפים קטנים 2 ו-3 לסעיף גדול 5. שימוש עסקי באחד מסוגי המשתמשים הללו יוביל לחסימת המשתמש, ללא החזר כספי.
  6. לעניין סעיף קטן 4, שימוש עסקי הוא כל שימוש אשר בגינו מפיק או/ומסתייע כדי להפיק המשתמש ערך כלכלי כלשהו.
  7. ניתן לקרוא עוד על סוגי המשתמשים וההגבלות בקישור הבא: לחץ כאן.
 6. ביטול עסקה

  1. אופי המוצר הנרכש הינו מוצר אשר ניתן לשעתוק ו/או לשכפול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, קרי מוצר אשר אופיו אינו מאפשר את ביטול העסקה לאחר קבלתו על ידך. רכישתך מהווה הצהרה כי ביצעת שימוש במוצר, וכי ידוע לך שלא ניתן לבטל את רכישתו.
 7. מענה לפניות –באמצעות פניות באתר / פקס / טלפון ו/או אונליין

  1. במסגרת האתר ניתן לפנות לערוצים שונים לחברה.
  2. החברה אינו מתחייבת למתן תשובות ו/או מענה בערוצים אלו במועדים קבועים כלשהם, או בזמן תגובה כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין.
  3. החברה לא תעניק כל מענה ביחס לנסיבות מקרה פרטניות, ולא יהא בכל מענה שתתן החברה כדי יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ ו/או טיפול משפטי או אחר.
 8. סודיות פרטי המשתמש

  1. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע הזמנה ישמרו במאגרי המידע של החברה והיא שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע על העמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
  2. החברה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
  3. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
  4. אם עשית שימוש במוצרי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  5. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
  6. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או מינהלי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;
  7. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
  8. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות החברה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי תקנון זה בכל הנוגע לפרטיות השימוש במידע.
  9. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 9. אחריות

  1. השירות באתר החברה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
  2. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו בלא הפסקות, קילקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות לכל בעיה טכנית, אם תגרם, אשר תמנע ממך מלהשתמש בשירותי האתר.
  3. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית, אם תהא כזו חו”ח, על ידי מי מהמשתמשים ו/או כל גורם אחר.
 10. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות הפטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים, הינם רכושה של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות המידע), המוצרים הנמכרים באתר, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר, מידע או נתון אחר הקשור בהפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של העסק מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ואין לעשות כל שימוש בבסיס הנתונים באתר, במידע ובמוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר החברה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  5. שמה של החברה וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לא). אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  6. סמכות שיפוט מקומית.
  7. הדין החל על השימוש באתר וההתקשרות עמו, ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט היחודית לכל ענין ומחלוקת נתונה בזה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת. שימוש בשירותי האתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים של התקנון כפי שיהיו באותה עת. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות מייל contact@tripinfo.co.il ובטלפון 050-974-9999.